Navigácia

Oznamy

  Pokyny pre stravníkov na šk.r.: 2021/2022

1. Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza strava : SK29 0200 0000 0000 3023 7332

Úhradu je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu. Do popisu uviesť: meno a priezvisko dieťaťa,triedu.

2. Mesačnú platbu zasielať na účet ŠJ do 15.dňa v mesiaci  pre:

           MŠ CD bez dotácie   34,40€

           MŠ PL bez dotácie   29,80€

            MŠ CD s dotáciou      8,40€

            PL s dotáciou         3,80€             PL-poldená strava, CD- celodenná strava

           ZŠ   bez dotácie        28,60€             

           ZŠ   s dotáciou            2,60€

3. Preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli-auguste po ukončení školského roka.

4. Strava sa začína poskytovať pre ZŠ od 3.9.2021.

      Od 1.9.2021 nárok na dotáciu 1,30€ na 1 obed( má iba dieťa/žiak HN, ŽM a bez daňového bonusu -BDB) podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych  vecí a rodiny Slovenskej republiky pri plnení určitých podmienok:

   1. záväzné prihlásenie žiaka na stravu(zápisný lístok) a uhradenie stanovených poplatkov

    2. zúčastnenie sa žiaka na výchovno-vzdelavácom procese a odoberie stravu

    3. v neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelavácom procese je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase t.j. najneskôr do 7,00 hod.  ráno cez web aplikáciu"edupage", osobne alebo v prípade ochorenia žiaka do 7,30hod. telefonicky na t.č.: 0911 246 293

   4. za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť celú cenu stravného.

 

   

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Čimhová
    Čimhová 6, 02712
  • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
    MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022