• Pre stravníkov

    • OZNAM - zmena výšky stravnéko od 01.02.2023

        V zmysle VZN 1/2023 Vám oznamujeme, že od 01.02.2023 sa mení výška stravného nasledovne:

      

           MŠ CD bez dotácie         48,00€                                              ZŠ bez dotácie            40,00€

           MŠ CD s dotáciou         22,00€                                              ZŠ s dotáciou                 14,00€

           MŠ PL bez dotácie           41,00€  

           MŠ PL s dotáciou             15,00€

      

           CD - celodenná strava

           PL - poldenná strava

          

      

      

      

       Pokyny pre stravníkov na šk.r.: 2022/2023

     1. Číslo účtu, na ktorý sa uhrádza strava : SK29 0200 0000 0000 3023 7332

     Úhradu je možné realizovať len prostredníctvom bankového prevodu. Do popisu uviesť: meno a priezvisko dieťaťa,triedu.

     2. Mesačnú platbu zasielať na účet ŠJ do 15.dňa v mesiaci  pre:

                MŠ CD bez dotácie   37,80€

                MŠ PL bez dotácie   32,60€

                 MŠ CD s dotáciou    11,80€

                 PL s dotáciou         6,60€             PL-poldená strava, CD- celodenná strava

                ZŠ   bez dotácie        31,20€             

                ZŠ   s dotáciou            5,20€

     3. Preplatky sa vracajú 1x ročne, v júli-auguste po ukončení školského roka.

     4. Strava sa začína poskytovať pre ZŠ od 5.9.2021.

           Od 1.9.2021 nárok na dotáciu 1,30€ na 1 obed( má iba dieťa/žiak HN, ŽM a bez daňového bonusu -BDB) podľa zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych  vecí a rodiny Slovenskej republiky pri plnení určitých podmienok:

        1. záväzné prihlásenie žiaka na stravu(zápisný lístok) a uhradenie stanovených poplatkov

         2. zúčastnenie sa žiaka na výchovno-vzdelavácom procese a odoberie stravu

         3. v neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelavácom procese je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase t.j. najneskôr do 7,30 hod.  ráno cez web aplikáciu"edupage", osobne alebo v prípade ochorenia žiaka do 7,30 hod. telefonicky na t.č.: 0911 246 293

        4. za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť celú cenu stravného.

      

        

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Čimhová
   • zscimhova6@gmail.com
   • zscimhova6@gmail.com
   • ZŠ: 043 5384 253, 0911 945 022 MŠ: 043 5384 253, 0911 945 022
   • Čimhová 6, 02712 Slovakia
   • 37810197
   • 2021646308
   • Mgr. Marianna Dreveňáková
   • www.zscimhova.edupage.org
   • www.slovensko.sk
   • Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov- BROS COMPUTING. s. r. o. e-mail: brosland@brosland.eu
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje